Όσοι/ες έχουν τα προσόντα  και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020, τα εξής δικαιολογητικά:

 i. Αίτηση συμμετοχής, ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.), iii. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους, iv.Yπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη προσόντα και v. Επιπλέον, (αν υπάρχουν) δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ