Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη από την 16 -06-2020 μέχρι και την 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη.

Προκήρυξη

Σύντομες οδηγίες από το ΚΕΣΥ Καρδίτσας